Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij respecteren de privésfeer en verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de Bondsrepubliek Duitsland en het overkoepelende Europese recht.

Door akkoord te gaan met het onderstaande privacybeleid verleen je de tado GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland - hierna de Aanbieder genoemd - de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften en de onderstaande bepalingen.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens is in de zin van de Duitse Federale Wet betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens:

tado GmbH Sapporobogen 6-8 80637 München Duitsland Fax: +49 89 416 15 66 49 Contactformulier: support.tado.com

1. Uw persoonlijke informatie

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons bij tado GmbH ("tado°", "tado", "wij", "ons" of "onze"). Wij respecteren uw privacy en willen dat u begrijpt wat wij doen met de informatie die wij van u hebben. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, beschermen, delen en gebruiken.

1.1 Wat is persoonlijke informatie en wat houdt de verwerking van persoonlijke informatie in

Persoonlijke informatie (of data) is alle informatie die betrekking heeft op u en die op zichzelf, of in combinatie met andere informatie, de mogelijkheid biedt aan de persoon, die dergelijke informatie verzamelt en verwerkt, om u als persoon te identificeren. Dit kan uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens of informatie over uw fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale leven zijn. Verwerking van de informatie betekent elke actie met uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, gebruik, openbaarmaking enzovoort.

1.2 Persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u services of producten van tado° gebruikt:

 • Contactgegevens: informatie waarmee wij rechtstreeks contact met u kunnen opnemen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adressen die aan uw account of bestelling zijn gekoppeld.

 • tado°-accountgegevens: wanneer u de tado° app downloadt en gebruikt, wordt u gevraagd om u bij ons aan te melden en een account aan te maken. Uw accountgegevens bevatten uw gebruikersnaam, wachtwoord en uw contactgegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

 • Transactie-informatie: opslag van de producten en diensten die u bij ons koopt.

 • Betalingsinformatie: creditcard-/bankpasgegevens en bankrekeninggegevens die u opgeeft om de producten en services die u bij ons koopt, te betalen.

 • Leveringsinformatie: informatie met betrekking tot de levering van onze producten aan u.

 • Installatie- en servicegeschiedenis: gegevens met betrekking tot de installatie van onze producten bij u thuis of eigendom en informatie met betrekking tot het onderhoud van dat product. Informatie over het verwarmingssysteem: informatie die ons in staat stelt om gedetailleerde gepersonaliseerde installatie-instructies te geven.

 • Apparaatinformatie: informatie over de smartphones, mobiele telefoons, computers of andere elektronische apparaten die u aansluit op onze producten, website of tado°-app, zoals details over het type apparaat (dat unieke apparaat-identificerende nummers kan bevatten), het besturingssysteem, de browser die u gebruikt en applicaties op het apparaat die verbinding maken met onze producten en diensten. Het kan ook gegevens bevatten van uw internetprovider, mobiel netwerk en uw IP-adres.

 • Reacties op enquêtes, wedstrijden en promoties: wij houden een register bij van alle enquêtes waarop u reageert of van uw deelname aan een wedstrijd of promotie die wij uitvoeren.

 • Verslagen van uw gesprekken met onze klantendienst: wanneer u opmerkingen en meningen met ons deelt, ons vragen stelt of een klacht indient, houden wij hier een verslag van bij. Dit is inclusief wanneer u ons e-mails stuurt, onze klantendienst belt of contact met ons opneemt via sociale media zoals via Twitter of onze Facebook-pagina. Wij kunnen onze telefoongesprekken ook met u monitoren en opnemen om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de door ons gestelde kwaliteitsnormen, alsook aan relevante wet- en regelgeving.

 • Hoe u tado°-producten gebruikt: wij zullen informatie verzamelen over hoe u tado°-producten en -diensten in uw huis gebruikt, de prestaties van de tado°-producten en -diensten, welke apparaten ermee verbonden zijn en hoe die apparaten met de tado°-producten worden gebruikt. Dit omvat bijvoorbeeld informatie die de door u aangesloten tado°-apparaten op uw tado°-account verzamelen over kamertemperatuur, temperatuurinstellingen, verwarmingsschema's, verwarmingsketelbusmonitoordata.

 • Hoe u de tado°-app en onze website gebruikt: wwanneer u de tado°-app of onze website gebruikt, verzamelen wij informatie over de pagina's die u bekijkt en hoe u ze gebruikt.

 • Locatie-informatie: wij verzamelen informatie over uw exacte locatie wanneer u ervoor kiest om die met ons te delen. U kunt bijvoorbeeld uw tado°-app instellen om uw verwarming uit te schakelen wanneer u niet thuis bent. Hiervoor moet u de locatie van uw mobiele apparaat met ons delen.

U hoeft geen van de hierboven beschreven persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Als u dit echter niet doet, kunt u onze producten en services mogelijk niet gebruiken of de functionaliteit van onze producten kan afnemen.

1.3 Waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij bezitten anoniem maken en verzamelen (zodat deze u niet direct identificeert). Wij kunnen geanonimiseerde en geaggregeerde informatie gebruiken voor doeleinden zoals het testen van onze IT-systemen, onderzoek, data-analyse, het verbeteren van onze site, apps en producten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

1.4 Bronnen waar wij uw persoonlijke informatie van verzamelen

Wij zullen persoonlijke informatie verzamelen uit een aantal bronnen. Deze omvatten het volgende:

 • Rechtstreeks van u: wanneer u bijvoorbeeld uw tado -account bij ons aanmaakt, producten en diensten bij ons aankoopt, formulieren invult die wij aan u verstrekken, deelneemt aan onze wedstrijden en promoties, contact met ons opneemt per telefoon, e-mail of rechtstreeks met ons communiceert op een andere manier.

 • Onze website, app en tado°-producten: geven ons informatie over hoe u ze gebruikt en de apparaten in uw huis waarmee u verbinding met ze maakt.

 • Andere bedrijven waarmee wij samenwerken: verstrekken ons informatie om ons te helpen onze producten en services aan u te leveren en om u beter te begrijpen.

 • Installateurs en onderhoudsmonteurs: geven ons informatie over de installatie en het onderhoud van tado°-producten in uw huis.

 • De apps en producten van andere bedrijven: geven ons informatie wanneer u ze verbindt met tado° -producten en geven hun toestemming om hun persoonsgegevens met ons te delen. Als u bijvoorbeeld verbinding maakt met de IFTTT-app, Google Home of Amazon Alexa, ontvangen wij uw informatie over hoe u die apps gebruikt met onze tado°-producten.

1.5 Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt op een manier die een adequate beveiliging van uw informatie garandeert, met inbegrip van bescherming tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige gegevensverwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van gecertificeerde contractanten die mogelijk toegang hebben tot de gegevens. Met deze partijen worden de relevante gegevensverwerkingsovereenkomsten ondertekend. Bovendien worden de gegevens versleuteld en/of geanonimiseerd verwerkt. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van datacenters van Amazon Web Service die zijn gecertificeerd door ISO27001- en SSAE16-certificaten.

1.6 Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens

Wij delen persoonlijke informatie met de volgende partijen:

 • De apps en producten van andere bedrijven:

   

  voor het leveren van onze apps, producten en services.

 • Installateurs en onderhoudsmonteurs:

   

  zodat zij afspraken met u kunnen boeken en installatie- en productonderhoudservices kunnen bieden.

 • Bezorgbedrijven:

   

  om producten te leveren die u bij ons hebt besteld.

 • Andere serviceproviders en adviseurs:

   

  szoals bedrijven die onze IT ondersteunen, ons helpen de gegevens te analyseren die wij hebben, betalingen verwerken, berichten naar onze klanten sturen, ons juridisch of financieel advies geven en ons in het algemeen helpen onze services aan u te leveren.

 • Marktonderzoek:

   

  af en toe kunnen wij onze marktonderzoekpartners vragen contact op te nemen met onze klanten om ons te helpen ontdekken hoe onze producten en diensten kunnen worden verbeterd.

 • Externe partners:

   

  in sommige gevallen hebt u misschien een tado°-product gekocht via een externe partner, die deze producten mogelijk heeft gebundeld met zijn eigen functies, zoals toepassingen of serviceaanbiedingen. Dergelijke gekoppelde functies kunnen uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan nodig hebben, om u alle of een deel van hun functionaliteiten te bieden. Met registratie van het tado°-account voor dergelijke producten, wordt u automatisch aangemeld en kunnen wij uw persoonlijke gegevens met dergelijke derden delen. Dit delen van persoonlijke gegevens zal op elk moment worden aangeboden met de mogelijkheid om op elk gewenst moment u af te melden. In het geval van opt-out, erkent u en gaat u ermee akkoord afstand te doen van enige vordering op tado° met betrekking tot de verstoorde werking van de bijbehorende functies van de derde partij. Bovendien moet u er rekening mee houden dat wanneer het delen van informatie heeft plaatsgevonden, de derde partij alleen aansprakelijk is jegens u voor zijn eigen gebruik van uw persoonlijke gegevens, hetzij voor of na uw opt-out.

 • De overheid of toezichthouders:

   

  waar wij wettelijk verplicht zijn of om te helpen bij hun onderzoeken.

 • Politie en ordehandhaving:

   

  om te helpen bij het onderzoek en de preventie van criminaliteit.

 • Bedrijfsoverdracht:

   

  bij de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen wij bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een bedrijfsuitverkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kunnen persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wij onthullen persoonlijke informatie niet aan iemand anders, behalve zoals hierboven uiteengezet. Wij kunnen derden statistische statistische informatie en analyses verstrekken over gebruikers van onze producten en diensten, maar wij zullen ervoor zorgen dat niemand kan worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie voordat wij deze openbaar maken.

Wij zullen in geen geval gegevens vrijgeven aan derden die hier niet zijn gespecificeerd voor reclamedoeleinden.

1.7 Uw persoonlijke informatie internationaal overdragen

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, kan worden overgedragen aan en opgeslagen in landen buiten de Europese Unie. Sommige van deze rechtsgebieden vereisen verschillende niveaus van bescherming met betrekking tot persoonlijke informatie en in bepaalde gevallen kunnen de wetten in die landen mogelijk minder beschermend zijn dan de jurisdictie waar u gewoonlijk woonachtig in bent. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt gerespecteerd en beveiligd.

1.8 Hoe lang bewaren wij persoonlijke informatie

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u een account bij ons heeft. Nadat u uw account bij ons hebt gesloten, zullen wij uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode bewaren om onze administratie en wettelijke verplichtingen jegens u te handhaven. Gevoelige persoonlijke informatie zoals locatie-informatie wordt automatisch verwijderd na 2 weken, zelfs wanneer uw account actief is.

2. Marketing

2.1 Directe marketing

In overeenstemming met de marketingvoorkeuren die u bij het maken van uw account instelt of die u bij ons instelt voor een latere datum, kunnen wij contact met u opnemen per e-mail, pushmelding, sms, mail of telefoon met informatie over producten en services waarvan wij denken dat u mogelijk geïnteresseerd in bent . Als u ons opdraagt niet te e-mailen, pushkennisgeving, mail of telefonisch contact met u op te nemen, nemen wij op die manier geen contact met u op. U kunt ons op elk moment laten weten dat u geen marketingberichten wenst te ontvangen door een e-mail te sturen naar support@tado.com. U kunt zich ook afmelden voor onze marketing-e-mails door op de afmeldlink te klikken in de e-mails die wij u sturen.

2.2 Adverteren op andere websites en apps

Wij werken samen met onze reclamebureaus om u advertenties te laten zien over onze producten en services op websites of apps die u bezoekt, op een tijdstip en op een manier die voor ons relevant is. Om dit te doen, gebruiken onze reclamebureaus geanonimiseerde informatie over de websites, apps, inhoud van sociale media en advertenties waarmee u communiceert of bekijkt wanneer u verbonden bent met internet, om ervoor te zorgen dat de advertenties die u ziet, relevanter voor u zijn. De technieken die onze reclamebureaus gebruiken (om te bepalen welke advertenties ze u laten zien), herkennen het apparaat dat u gebruikt maar zijn niet op u gericht als persoon met een naam. Doorgaans worden cookies en soortgelijke technologieën gebruikt om dit soort advertenties te targeten, lees meer in de sectie 'Cookies'.

3. Servicemeldingen

De tado°-app stuurt servicemeldingen per e-mail of rechtstreeks naar uw smartphone of apparaat via de app als wij iets belangrijks of interessants hebben, om u bewust te maken of als u hebt gevraagd om op de hoogte te worden gesteld van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot uw tado°-producten.

4. Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een anonieme unieke identificatiecode bevat, die vanaf de computers van een website naar uw browser wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt uw browser zo configureren dat deze op de hoogte wordt gehouden van het gebruik van cookies en per geval beslissen of cookies worden geaccepteerd. Ook kunt u uw browser zo configureren dat cookies in bepaalde gevallen in het algemeen worden uitgesloten. Als u ervoor kiest geen cookies te accepteren, kan de functionaliteit van onze site worden beperkt.

5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • het recht op informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt;

 • het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren;

 • het recht om af te zien van het ontvangen van marketing berichten;

 • het recht om de correctie van onjuiste persoonlijke gegevens die wij over u hebben aan te vragen en;

 • het recht om het blokkeren of verwijderen van uw persoonlijke gegevens te verzoeken wanneer de verwerking niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Om één ​​van de bovenstaande rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de details die worden beschreven in het onderstaande gedeelte 'Contact opnemen met ons'. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ook een klacht indienen bij uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. Wij zijn er om u te helpen en moedigen aan om eerst contact met ons op te nemen om uw klacht op te lossen.

6. Wijzigingen in deze kennisgeving

Onze activiteiten kunnen in de loop van de tijd evolueren en wij kunnen dit privacybeleid bijwerken. Wanneer wij dit beleid op een substantiële manier wijzigen, werken wij de versiedatum bij aan de onderkant van deze pagina. Voor belangrijke wijzigingen in dit beleid zullen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen, tenzij wij hiertoe worden verhinderd. Waar dit wettelijk verplicht is, zullen wij uw toestemming vragen voor wijzigingen in de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

7. Contact met ons opnemen

7.1 Opties om contact met ons op te nemen

n geval van vragen of klachten in verband met de informatie die wij over u hebben, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@tado.com of per post op: tado GmbH Sapporobogen 6-8 80637 München Duitsland

7.2 Tijd voor antwoord en reactie

Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie verstrekken over de maatregelen die u in verband met uw hierboven genoemde rechten heeft genomen. Die periode kan met twee maanden worden verlengd bij een verhoogd aantal verzoeken. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is om dergelijke klachten in uw land te behandelen.