Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen tado GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland (opgenomen in het handelsregister bij de arrondissementsrechtbank van München onder HRB 194769, BTW-nummer: DE280012558), hierna ook "Aanbieder" genoemd - en haar klanten - hierna de "Klant" genoemd.

1. Toepassingsgebied, definities, wijzigingsbevoegdheid

Voor de zakelijke relatie tussen de Aanbieder en de klanten gelden uitsluitend de navolgende Algemene Voorwaarden in de versie die van toepassing was op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam. 

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden sprake is van "consumenten", zijn dit natuurlijke personen waarvan de bestellingen niet geschieden in het kader van commerciële, zelfstandige of freelance activiteiten. "Ondernemers" daarentegen zijn natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen waarvan de bestellingen plaatsvinden in het kader van commerciële, zelfstandige of freelance activiteiten. "Klanten" in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

2. Voorwerp van de overeenkomst

Het voorwerp van de overeenkomst is aankoop of het gebruik van de softwareapplicaties en de eindapparatuur van de Aanbieder, die een intelligente aansturing van verwarmings- en/of koelingssystemen mogelijk maken. Applicaties van de Aanbieder - hierna "apps" genoemd - omvatten zowel webapplicaties als mobiele applicaties. 

De mobiele apps worden ter beschikking gesteld via de diverse webstores voor mobiele applicaties (iOS App Store, Android Play Store, Windows Store, enz.). De webapplicatie is beschikbaar via de website van de Aanbieder. 

De serverinfrastructuur van de Aanbieder is het centrale verbindende element tussen de applicaties onderling en tussen de applicaties en de eindapparatuur. Wanneer onderhoudsactiviteiten noodzakelijk zijn, dan zal de Aanbieder de Klant daarover op tijd informeren.

3A. Totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen van de Aanbieder zijn vrijblijvend en niet-bindend. 

In het geval van bestellingen geplaatst via telefoon, de webwinkel of een ander bestelkanaal, komt de overeenkomst voor  de aankoop van de eindapparatuur in principe pas tot stand wanneer de Aanbieder de bestelling aanvaardt en een aparte e-mail daarvoor stuurt naar de Klant (bestellingsbevestiging).

Onafhankelijk van de aanvaarding van de overeenkomst door het sturen van een bestellingsbevestiging per e-mail, komt bij een bestelling bij de Aanbieder een bindende overeenkomst uiterlijk tot stand bij levering van de eindapparatuur.

3B. Geen verkoop aan commerciële kopers

De goederen die in de webshop worden aangeboden, worden alleen verkocht aan consumenten en ondernemers als eindconsumenten. Commerciële doorverkoop van goederen is niet toegestaan. De aanbieder behoudt zich het recht voor om contractaanbiedingen, die lijken te zijn gedaan met het oog op commerciële doorverkoop van de goederen, niet te accepteren.

4. Algemene verplichtingen van de Klant

De klant staat er voor in dat de gegevens, die aan de Aanbieder ter beschikking werden gesteld bij de bestelling en de registratie, correct en volledig zijn. De Klant verplicht zich ertoe de Aanbieder steeds onmiddellijk te informeren over veranderingen van de meegedeelde gegevens en de juistheid ervan te herbevestigen binnen de 15 dagen na de ontvangst van een desbetreffende verzoek van de Aanbieder. Dit betreft in het bijzonder de naam, het postadres, het e-mailadres, het telefoonnummer en, indien van toepassing, het faxnummer of de rechtsvorm van de Klant en de details van de geselecteerde betalingsmethode.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijzen die op het moment van bestelling op de website van de Aanbieder zijn weergegeven zijn van toepassing. Indien verzendkosten aangerekend worden, dan informeert de Aanbieder de Klant hierover tijdens het bestelproces. Alle prijzen, die op de website van de Aanbieder weergegeven zijn, zijn inclusief de BTW-tarieven die wettelijk van toepassing zijn. 

De Aanbieder heeft het recht de afwikkeling van de verschillende betalingsopties uit te besteden aan derden. 

In principe worden facturen per e-mail naar de Klant gestuurd. Het factuurbedrag dient te worden betaald binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur. 

Heeft de Klant achterstallige betalingen, dan heeft de Aanbieder het recht per aanmaning een vast bedrag voor de aanmaningskosten in rekening te brengen. 

Voor elke niet-uitbetaalde of geretourneerde incasso-opdracht of kredietkaartbetaling heeft de Aanbieder het recht een vast bedrag in rekening te brengen, tenzij de Klant kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk was voor de gebeurtenis die de schade veroorzaakte. De Klant behoudt het recht aan te tonen dat de Aanbieder geen of aanzienlijk lagere kosten heeft hoeven te maken dan het genoemde vaste bedrag.

6. Levering en eigendomsvoorbehoud

Leveringen vinden alleen plaats op leveringsadressen in de landen die vermeld staan op https://support.tado.com/articles/4345196. Een levering aan een van de speciale gebieden in de genoemde landen is uitgesloten.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de goederen afgeleverd kunnen worden tijdens de normale kantooruren. De levering vindt plaats binnen de twee weken na de aanvaarding van het verzoek van de Klant om een overeenkomst te sluiten.

In geval van overmacht wordt de levertermijn dienovereenkomstig verlengd. Als overmacht gelden onder andere stakingen, blokkades, ingrijpen van overheidsinstanties, energie- en grondstofschaarste, transportstoringen, verstoringen van bedrijfsprocessen - door bv. brand-, water- en machineschade of blikseminslag - en andere belemmeringen die de Aanbieder niet kon voorzien en waaraan hij geen schuld heeft. De Aanbieder zal de begin- en eindtijden van dergelijke leveringsbelemmeringen onmiddellijk meedelen aan de Klant. 

Bij een leveringsvertraging van meer dan 2 weken na betaling, heeft de Klant het recht om van de overeenkomst af te zien. Overigens heeft ook de Aanbieder in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. In beide gevallen zal de Aanbieder de reeds door de Klant verrichte betalingen onmiddellijk restitueren. 

De Aanbieder behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden nadat de levering drie keer mislukt is door toedoen van de Klant. Reeds door de Klant verrichte betalingen worden in dat geval door de Aanbieder onmiddellijk gerestitueerd. 

Worden eindapparaten afgeleverd met zichtbare schade aan de verpakking of de inhoud, dan dient de Klant dit - onverminderd zijn garantierechten - uiterlijk twee weken na ontvangst van de eindapparaten aan de Aanbieder mee te delen, zodat de Aanbieder een vordering tot vergoeding van de transportschade kan instellen tegen de verantwoordelijke logistieke dienstverlener. Is de klant een ondernemer en valt de overeenkomst onder zijn commerciële activiteiten, dan geldt Artikel 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

In principe draagt de Klant de kosten voor een retourzending. Dit is niet van toepassing voor retourzendingen die het gevolg zijn van een herroeping. 

Koopt de Klant de eindapparatuur, dan blijft deze eigendom van de Aanbieder totdat de Klant deze volledig betaald heeft.

7. Herroepingsrecht

Sluit de Klant als consument een overeenkomst met de Aanbieder, en gebruiken de Klant en de Aanbieder voor de onderhandelingen en het sluiten van de overeenkomst uitsluitend communicatie op afstand (bv. bestelling via de webwinkel van de Aanbieder, telefoon, e-mail of fax), dan kan de Klant in de regel gebruikmaken van een wettelijk recht op herroeping. 

De herroepingstermijn bedraagt bij de levering van eindapparatuur 14 dagen vanaf de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de eindapparatuur in ontvangst heeft genomen. Bevat de bestelling meerdere eindapparaten die apart zullen worden geleverd, dan bedraagt de herroepingstermijn 14 dagen vanaf de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste eindapparaat in ontvangst heeft genomen. 

De Aanbieder draagt de kosten voor de retourzending uitsluitend wanneer de Klant het door de Aanbieder beschikbaar gestelde retouretiket gebruikt. Bij gebruik van andere retourzendingsmethodes worden de verzendkosten niet vergoed. De Aanbieder is niet verplicht een retouretiket beschikbaar te stellen. 

De herroepingstermijn voor de installatieservice van de Aanbieder (zie sectie 10) bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst tot stand kwam. Het herroepingsrecht vervalt zodra de installatiewerkzaamheden volledig uitgevoerd zijn. 

De volledige informatie over het herroepingsrecht bevindt zich in een apart document in de bijlage van deze Algemene Voorwaarden.

Betalingen voor in-app abonnementen en aankopen via de Apple AppStore of Google Play Store kunnen niet via de Dienstverlener worden ingetrokken en/of terugbetaald.

8. Vrijwllig teruggaverecht

Indien er een 30-dagen geld-terug-garantie is overeengekomen, kan de Klant ook na afloop van de 14-dagen herroepingstermijn (zie sectie 7) het contract annuleren door de Aanbieder te informeren over het voornemen de goederen te retourneren onder dit vrijwillige teruggaverecht, binnen 30 dagen na ontvangst van de apparaten (de periode start op de dag van de levering). 

Voor de uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht en de daarmee gepaard gaande restitutie van reeds betaalde bedragen, geldt als voorwaarde dat de eindapparatuur volledig, in haar oorspronkelijke toestand en zonder beschadigingen in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Bij retourzending van onvolledige of beschadigde eindapparatuur, behoudt de Aanbieder zich het recht voor de restitutie van betaalde bedragen te weigeren of het terug te betalen bedrag te verlagen. 

Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van de verzend- en retourkosten bij uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht.

Het wettelijke herroepingsrecht (zie sectie 7) wordt niet beïnvloed door de toepassing van de voorwaarden vastgelegd in sectie 7 en blijft hier onafhankelijk van. Tot de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht afgelopen is, gelden uitsluitend de daar vermelde wettelijke bepalingen. 

Het (vrijwillig) teruggaverecht gaat niet gepaard met een beperking van eventuele wettelijke garantierechten. Die blijven onverminderd van kracht.

9. Energiebesparings- en tevredenheidsgarantie

Voor verwarmingsproducten van de Aanbieder die gekocht of gehuurd werden na 1 september 2016, verlengd de aanbieder het vrijwillige teruggaverecht volgens sectie 8 tot 12 maanden vanaf het ontvangen van de apparaten onder bepaalde voorwaarden.

Aan deze verlengde periode van het vrijwillige teruggaverecht wordt gerefereerd als “Energie Besparingsgarantie” door de Aanbieder en geldt in het algemeen alleen als de “Energie besparingsgarantie” onderdeel was van het aanbod ten tijde van het afsluiten van het contract.

De verlengde periode van het vrijwillige teruggaverecht geldt ook voor apparaten die gekocht zijn bij een wederverkoper van de Aanbieder, indien de klant het originele aankoopbewijs kan presenteren wat is uitgegeven door de wederverkoper en indien de “Energie Besparingsgarantie” van de Aanbieder onderdeel was van het aanbod van de wederverkoper.

Als toevoeging op de voorwaarden in sectie 8 is de ononderbroken aansluiting van de apparaten aan een verwarmingssysteem van ten minste 6 maanden een voorwaarde voor het aanspraak kunnen maken op het vrijwillige teruggaverecht en een daarmee verbonden vergoeding van de reeds betaalde bedragen. 

Hetzelfde is van toepassing op het product Slimme Aircobediening, met de beperking dat de termijn van het vrijwillige teruggaverecht is begrensd op 100 dagen na ontvangst van de apparaten en dat de apparaten gedurende minimaal 2 maanden in bedrijf moeten zijn geweest en verbonden met een airconditioningssysteem.

Ter verduidelijking wordt hier vermeld dat de klant geen energierekening of ander bewijs van verwarmings- of stroomkosten hoeft te tonen om in aanmerking te komen voor het vrijwillige teruggaverecht en de vergoeding van de reeds betaalde bedragen.

De overige regelingen volgens sectie 8 gelden mutatis mutandis.

Betalingen voor in-app abonnementen en aankopen via de Apple App Store of Google Play Store vallen niet onder deze uitgebreide discretionaire retourregeling.

In het algemeen kunnen retouren alleen worden verwerkt vanuit de landen die op https://support.tado.com/articles/4345196 staan vermeld.

10. Installatie & technische vereisten

Het gebruik van de volledige functionaliteit van de applicaties van de Aanbieder vereist een functionerende en continu beschikbare internetverbinding op de plaats van installatie. Om alle functies van de mobiele applicaties te kunnen gebruiken, is verder een mobiele dataverbinding nodig. De beschikbaarheid en het functioneren van de internetverbinding is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Voordat de eindapparatuur geïnstalleerd kan worden, zal in de apps van de Aanbieder een controle van de compatibiliteit met het bestaande verwarmings- of koelingssysteem van de Klant verricht worden. De compatibiliteitscontrole wordt uitgevoerd op basis van specificaties van de Klant.

Als bij de compatibiliteitscontrole van het bestaande verwarmings- of koelingssysteem van de Klant blijkt dat het systeem niet compatibel is, dan zal de Aanbieder de Klant hierover onmiddellijk informeren. De Klant is vervolgens verplicht, binnen de herroepingstermijn en binnen de termijn voor het vrijwillige teruggaverecht van 30 dagen, de desbetreffende verklaringen af te geven en de eindapparatuur volledig en zonder gebruikssporen naar de Aanbieder terug te sturen.

11. Privacybescherming

Bij alle processen waarbij gegevens worden verwerkt (bv. vastlegging, verwerking en verzending) leeft de Aanbieder de wettelijke voorschriften na. De door de Klant beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens, de bestellingsgegevens en de operationele gegevens van de eindapparatuur worden bij de Aanbieder elektronisch opgeslagen. 

Verdere informatie over de aard, de omvang, de locatie en het doel van de vastlegging, de verwerking en het gebruik van de voor de uitvoering van bestellingen benodigde persoonsgerelateerde gegevens vindt u in het privacybeleid van de Leverancier. 

De Aanbieder zal volgens de actuele stand van de techniek maatregelen nemen om gegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang. Merk op dat ook bij gebruik van de meest geavanceerde maatregelen het niet volledig uitgesloten kan worden dat derden pogingen doen om onrechtmatige toegang te verkrijgen tot die gegevens.

12. Aansprakelijkheid

Voor andere schade dan beschadiging van het leven, lichamelijk letsel of gezondheidsschade is de Aanbieder uitsluitend aansprakelijk indien deze het gevolg is van het opzettelijk handelen, de grove nalatigheid of de verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (d.w.z. verplichtingen die nagekomen dienen te worden om de uitvoering van de overeenkomst a priori mogelijk te maken en waarvan de klant mag verwachten dat ze worden nagekomen) door de Aanbieder of zijn plaatsvervangende agenten. Een verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. 

Bij een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen blijft de aansprakelijkheid van de Aanbieder beperkt tot de voorzienbare, contractueel typische schade.

Aansprakelijkheid volgens de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijft hierbij onverlet geldig. 

Verder is de Aanbieder niet aansprakelijk voor schade aan de eindapparatuur van derden verbonden aan de aansluitklemmen van de Aanbieder of schade aan de eindapparatuur van de Aanbieder, alsmede voor eindapparaten die niet geschikt zijn voor gebruik, wanneer die berust op de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door de Klant bij de compatibiliteitscontrole of op het negeren van de instructies van de Aanbieder. 

De Aanbieder adviseert de eindapparatuur door een deskundige te laten installeren. Indien de installatie niet door de installatieservice van de Aanbieder, maar door een door de Klant ingeschakelde derde partij (bv. een installateursbedrijf) uitgevoerd wordt, is die door de Klant ingeschakelde derde aansprakelijk voor elke schade die het gevolg is van een verkeerde installatie. 

Wanneer de Klant de eindapparatuur van de Aanbieder zelf installeert, dan doet hij dat altijd op eigen risico. 

Eventuele reparaties of procedures aan het airconditioningsysteem (verwarming, koeling, ventilatie), met inbegrip van die welke volgens de instructies van de leverancier worden uitgevoerd, worden uitsluitend op risico van de klant uitgevoerd. In geval van twijfel moet de klant een specialist van het betreffende airconditioningsysteem raadplegen en deze de procedure op het systeem laten uitvoeren.

De Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een onjuiste installatie, gebruik, behandeling, bediening of opslag. 

Voor zover niet al uitgesloten op grond van voorgaande bepalingen, is de Aanbieder niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur die verbonden is met de eindapparatuur, tenzij de schade aantoonbaar te herleiden is tot het gebruik van een van de eindapparaten van de Aanbieder. De bewijsplicht ligt bij de Klant. Is er geen bewijs beschikbaar door een handeling van de Klant (bv. door een poging tot reparatie), dan is elke aansprakelijkheid van de Aanbieder uitgesloten. 

Bovendien aanvaardt de Aanbieder geen aansprakelijkheid voor de beperking of weigering van vrijwillige garantiedekkingen door derden vanwege het gebruik van de eindapparatuur van de Aanbieder. Dit doet geen afbreuk aan garantievorderingen tegenover derden. Dergelijke vorderingen dienen ingesteld te worden tegen de desbetreffende derde partij.

Omwille van het feit dat stookkosten sterk afhangen van diverse door de Aanbieder niet te beïnvloeden factoren (bv. weersomstandigheden, isolatie, ventilatie, geselecteerde instellingen voor de doeltemperatuur) is de Aanbieder op geen enkele manier aansprakelijk voor de stookkosten van de Klant. 

De Aanbieder behoudt zich het recht voor de toegang tot de software en het onbeperkte gebruik van de applicaties van de Aanbieder te onderbreken, voor zolang en zover dit noodzakelijk is omwille van dwingende redenen - bv. tijdens noodzakelijk onderhoud aan servers, programma's of de noodzakelijke infrastructuur, bij onbevoegde aanvallen op data of computers, of bij de eliminatie van onvoorziene beveiligingshiaten of andere ernstige storingen. In deze gevallen wordt voor zover mogelijk een autonome intelligente regeling van de eindapparaten geactiveerd. Deze tijdelijke beperkingen rechtvaardigen geen aansprakelijkheids- of garantievorderingen door de Klant.

13. Garantie

De wettelijke garantieregels zijn van toepassing. 

Voor gekochte apparatuur is deze garantie beperkt tot 24 maanden. Als de apparatuur gekocht is voor commerciële of onafhankelijke professionele doeleinden dan loopt de garantie ten einde na 12 maanden. 

Gehuurde apparatuur valt onder de garantie gedurende de gehele huurperiode.

14. Slotbepalingen

Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverlet geldig. 

Heeft de Klant geen algemeen bevoegde rechtbank binnen de Europese Unie of is hij een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen, dan is de rechtbank van de vestigingsplaats van de Aanbieder de bevoegde rechtbank voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen. De Aanbieder heeft echter ook het recht rechtsvorderingen in te stellen bij de algemeen bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van de Klant. 

Alleen de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, ook in geval van grensoverschrijdende leveringen als de klant geen consument is. Is de Klant een consument, dan is bovendien de bindende wetgeving inzake consumentenbescherming van toepassing, die geldt in het land waar de Klant zijn gewone verblijfplaats heeft, voor zover die de Klant een uitgebreidere bescherming biedt. 

De Aanbieder heeft het recht deze Algemene Voorwaarden - voor zover die in de contractuele relatie met de Klant van toepassing zijn verklaard - eenzijdig te wijzigen, indien dit noodzakelijk is om een achteraf ontstane verstoring van het evenwicht van de overeenkomst op te heffen of om de overeenkomst aan te passen aan veranderde wettelijke of technische randvoorwaarden. De Aanbieder zal de Klant over dergelijke aanpassingen informeren en daarbij de inhoud van de gewijzigde bepalingen meedelen. De wijziging wordt een integraal deel van de overeenkomst, tenzij de Klant binnen de zes weken na de ontvangst van de mededeling per schriftelijke of elektronische communicatie daartegen bezwaar aantekent.

Informatie over herroeping eindapparatuur

Herroepingsrecht

Je hebt het recht binnen veertien dagen en zonder opgave van redenen deze overeenkomst inzake de koop van eindapparatuur te herroepen. 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eindapparatuur in ontvangst hebt resp. heeft genomen. Als je meerdere eindapparaten hebt besteld in het kader van één enkele bestelling en worden deze apart geleverd, da, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste eindapparaat in ontvangst hebt resp. heeft genomen. Heb je eindapparaten besteld die in meerdere deelzendingen of onderdelen worden geleverd, dan bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste onderdeel in ontvangst hebt resp. heeft genomen. 

Om je herroepingsrecht uit te oefenen dien je ons (tado GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, telefax of e-mail) te informeren over je besluit deze overeenkomst te herroepen. Je kan daarvoor het bijgevoegde sjabloon gebruiken, maar dat is niet verplicht. 

De gemakkelijkste manier om de herroeping in te dienen is ons een contactverzoek te sturen via http://support.tado.com.

Maak je gebruik van deze mogelijkheid, dan zullen wij je onmiddellijk (bv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van je herroeping sturen. Om aan de termijn te voldoen dien je de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het aflopen van de herroepingstermijn verzonden te hebben.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer je deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, incl. de leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over je herroeping ontvangen hebben terug te betalen. Voor deze restitutie gebruiken wij dezelfde betaalwijze die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met jou uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is. In geen geval worden jou vanwege deze restitutie kosten aangerekend. Wij kunnen de restitutie weigeren tot wij de eindapparaten weer terug ontvangen hebben of tot jij het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang van hetgeen het eerst gebeurt. 

Je dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop je ons over de herroeping van deze overeenkomst geïnformeerd hebt, naar ons terug te sturen. Aan de termijn is voldaan wanneer je de goederen vóór het aflopen van de termijn van 14 dagen hebt verzonden. Wij dragen de kosten voor de retourzending van de goederen, wanneer je daarvoor het door ons beschikbaar gestelde retouretiket gebruikt. Mocht je voor de retourzending van de goederen het retouretiket niet gebruiken, dan dien je de kosten voor deze retourzending zelf te dragen.

Voor een verslechtering van de eindapparatuur en voor het genoten gebruik moet je enkel een vergoeding betalen indien de verslechtering of de gebruikssporen te wijten zijn aan een omgang met de apparatuur die verder ging dan het onderzoeken van de eigenschappen en de functionaliteit van het product. “Het onderzoeken van de eigenschappen en de functionaliteit van het product” betekent het product uitproberen en testen op een manier die mogelijk en gebruikelijk is in een winkel.

Herroepingssjabloon

Als je je overeenkomst wenst te herroepen, stuur ons dan alsjeblieft een bericht met de volgende inhoud. Bij een aanduiding met (*) graag schrappen wat niet van toepassing is.

Aan tado GmbH Sapporobogen 6-8 80637 München Duitsland

Contactformulier: www.tado.com/support

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst inzake de koop van de eindapparatuur van de tado GmbH.

Bestelt / ontvangen op(*): Na(a)m(en) van de consument(en): Adres(sen) van de consument(en): Handtekening van de consument(en) (enkel van toepassing bij mededeling op papier): Datum: