Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen tado GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München (HRB 194769, Amtsgericht München, BTW-ID: DE280012558) hierna ook "Aanbieder" genoemd - en haar klant - hierna "klant" genoemd.

1. Toepassingsgebied, betekenis van termen, wijzigingsbevoegdheid

Voor de zakelijke relatie tussen de aanbieder en de klant (hierna "klant") gelden uitsluitend de navolgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldt op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

WVoor zover in deze algemene voorwaarden sprake is van "consumenten", zijn dit natuurlijke personen waarbij ervan uitgegaan kan worden dat hun bestelling niet geschiedt in het kader van commerciële activiteiten of hun werkzaamheden als zelfstandig ondernemer of freelancer. "Ondernemers" zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of vennootschappen met die bestellingen plaatsen in het kader van commerciële activiteiten of als zelfstandig ondernemer of freelancer. "Klanten" in de zin van deze algemene voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

Wordt een termijn uitgedrukt in werkdagen, dan worden daarmee de weekdagen bedoeld met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

2. Voorwerp van de overeenkomst

Voorwerp van de overeenkomst is het gebruik van de software-applicaties en eindapparatuur van de aanbieder, die intelligente aansturing van verwarmings- en/of klimaatsystemen mogelijk maken. Applicaties van de aanbieder - hierna "apps" genoemd - omvatten zowel webbased applicaties als mobiele applicaties.

De mobiele apps worden ter beschikking gesteld via de diverse webstores voor mobiele applicaties (iOS App-Store, Android Play Store, Windows Store enz.). De web-applicatie is verkrijgbaar via de website van de aanbieder.

De serverinfrastructuur van de aanbieder is het centrale verbindende element tussen de applicaties en de eindapparatuur. Wanneer onderhoudsactiviteiten noodzakelijk worden, zal de aanbieder de klant daarover op tijd informeren.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van de aanbieder zijn vrijblijvend en niet-bindend.

Bij aankoop of huur van eindapparatuur van de aanbieder komt de overeenkomst in principe pas tot stand, wanneer de aanbieder een acceptatiebevestiging afgeeft, die verzonden wordt in een aparte e-mail (opdrachtbevestiging) bij telefonische bestellingen of een bestelling via de webwinkel of een ander bestelkanaal.

Onafhankelijk van de acceptatie van de overeenkomst door een opdrachtbevestiging per e-mail komt bij een bestelling bij de aanbieder een bindende overeenkomst uiterlijk tot stand bij levering van de eindapparatuur.

Bij aanschaf van eindapparatuur via derden komt een contractuele relatie tussen de aanbieder en de klant pas tot stand, wanneer de klant zich via een van de apps bij de aanbieder registreert.

4. Algemene verplichtingen van de klant

De klant bevestigt dat de gegevens die hij bij de bestelling en de registratie aan de aanbieder ter beschikking heeft gesteld, correct en volledig zijn. Hij verplicht zich de aanbieder steeds per omgaande te informeren over veranderingen van de meegedeelde gegevens en de juistheid daarvan nogmaals te bevestigen binnen 15 dagen na ontvangst van een desbetreffende verzoek van de aanbieder. Dit geldt vooral voor de naam, het postadres, het e-mailadres en het telefoon- en faxnummer van de klant, evt. voor zijn rechtsvorm en voor de details van de geselecteerde betalingsmethode.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De op het moment van bestelling op de website van de aanbieder weergegeven prijzen zijn maatgevend. Voor zover de klant verzendkosten verschuldigd is, informeert de aanbieder hem tijdens het bestelproces over de hoogte daarvan. Alle prijzen die op de website van de aanbieder weergegeven zijn, zijn incl. de toepasselijke wettelijke omzetbelasting.

Where the Customer rents the devices from the Supplier, the Supplier reserves the right to charge monthly fees for one year in advance. The rental period begins typically 10 days after dispatch of the devices and at the latest at the time of delivery.

The Supplier reserves the right to contract third parties with processing for the various payment options.

As a general rule, invoices shall be sent to customers by email. The invoice amount shall be payable no later than 14 days after receipt of the invoice.

Is de klant achterstallig met zijn betalingen, dan heeft de aanbieder het recht een vast bedrag voor de aanmaningskosten per aanmaning in rekening te brengen.

Voor elke niet uitbetaalde of geretourneerde incasso-opdracht of creditcardbetaling heeft de aanbieder het recht een vast bedrag in rekening te brengen, tenzij de klant kan aantonen dat de gebeurtenis die de schade veroorzaakte, hem niet aan te rekenen is. De klant behoudt het recht aan te tonen dat de aanbieder geen kosten heeft hoeven maken of lagere kosten dan het genoemde vaste bedrag.

6. Levering en eigendomsvoorbehoud

Leveringen vinden plaats naar leveringsadressen in Duitsland. Voor leveringen naar andere landen, ga naar de betreffende landenpagina van de Leverancier.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat de goederen afgeleverd kunnen worden tijdens normale kantooruren. Levering vindt doorgaans plaats binnen twee weken na het sluiten van een overeenkomst

In gevallen van overmacht wordt de levertermijn met een gepaste periode verlengd. Als overmacht gelden onder andere stakingen, blokkades, optreden door instanties, energie- en grondstofschaarste, beperkte transportcapaciteit, verstoring van bedrijfsprocessen door bijv. brand-, water- en machineschade, blikseminslag en andere belemmeringen die de aanbieder niet kon voorzien en hem niet aangerekend kunnen worden. Aanvang en eind van dergelijke belemmeringen voor de levering zal de aanbieder per omgaande aan de klant meedelen.

Bij een vertraging van de levering met meer dan 2 weken heeft de klant het recht van de overeenkomst af te zien. Overigens heeft ook de aanbieder in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zal hij de door de klant verrichte betalingen per omgaande restitueren.

De aanbieder behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, wanneer de aflevering drie keer mislukt is door toedoen van de klant. Reeds door de klant verrichte betalingen worden in dat geval door de aanbieder gerestitueerd.

Worden eindapparaten afgeleverd met zichtbare beschadigingen van verpakking of inhoud, dan dient de klant dit - ongeacht zijn garantieaanspraken - uiterlijk twee weken na ontvangst van de eindapparaten aan de aanbieder mee te delen, zodat de aanbieder de transportschade kan reclameren bij de ingeschakelde logistieke dienstverlener. Is de klant een ondernemer en valt de overeenkomst onder zijn bedrijfsmatige activiteiten, dan geldt § 377 HGB.

In principe draagt de klant in geval van een retourzending de kosten voor de retourzending. Hiervan uitgezonderd zijn retourzendingen op basis van herroeping.

Koopt de klant eindapparatuur, dan blijft deze eigendom van de aanbieder tot de klant deze volledig betaald heeft.

Huurt de klant eindapparatuur, dan blijft deze eigendom van de aanbieder. Na beëindiging van de contractuele relatie dient de klant de eindapparatuur voor eigen rekening en risico terug te sturen naar de aanbieder.

7. Herroepingsrecht

Sluit de klant als consument een overeenkomst met de aanbieder en gebruiken de klant en de aanbieder voor de onderhandelingen en het sluiten van de overeenkomst uitsluitend telecommunciatemiddelen (bijv. bestelling via de webwinkel van de aanbieder, telefoon, e-mail of fax), dan kan de klant in de regel gebruikmaken van een wettelijk recht op bedenktijd.

De bedenktijd bedraagt bij de levering van eindapparatuur 14 dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eindapparatuur in ontvangst heeft genomen. Zijn meerdere eindapparaten tegelijk besteld en worden deze apart afgeleverd, dan bedraagt de bedenktijd 14 dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem benoemde derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste eindapparaat in ontvangst heeft genomen.

De aanbieder draagt de kosten voor de retourzending uitsluitend, wanneer het door de aanbieder beschikbaar gestelde retouretiket wordt gebruikt. Bij gebruik van andere retourzendingsmethodes worden de verzendkosten niet vergoed. De aanbieder is niet verplicht een retouretiket beschikbaar te stellen.

Het herroepingsrecht voor de installatieservice van de aanbieder (zie cijfer 10) bedraagt 14 dagen vanaf de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Het herroepingsrecht vervalt zodra de installatiewerkzaamheden volledig uitgevoerd zijn.

De volledige informatie over het herroepingsrecht bevindt zich aan het eind van deze algemene voorwaarden.

8. Vrijwllig teruggaverecht

Indien er een 30-daagse geld-terug-garantie overeengekomen is, geldt naast het wettelijke herroepingsrecht volgens punt 7 ook een vrijwillig teruggaverecht van in totaal 30 dagen vanaf de dag van ontvangst van de eindapparaten.

De klant kan zelfs na afloop van de 14-daagse herroepingtermijn (zie sectie 7) afzien van de overeenkomst, wanneer hij binnen 30 dagen na ontvangst van de apparatuur (termijn begint op de dag van levering) bij de leverancier aangeeft gebruik te willen maken van het recht van retour. Als de installatie werd besteld door een professionele installateur (zie sectie 10) dan begint de periode op de dag van installatie.

Voor de uitoefening van het vrijwillige teruggaverecht en de daarmee gepaard gaande restitutie van reeds betaalde bedragen geldt als voorwaarde dat de eindapparatuur volledig en in de oorspronkelijke toestand en zonder beschadigingen in de originele verpakking wordt teruggestuurd. De aanbieder behoudt zich het recht voor bij retourzending van incomplete of beschadigde eindapparatuur de restitutie van betaalde bedragen te weigeren of het terug te betalen bedrag te verlagen.

Toepassing van de in punt 7 genoemde voorwaarden laat het wettelijke herroepingsrecht (zie punt 7) onverlet en dit blijft bijgevolg onverminderd van kracht. Tot de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht afgelopen is, gelden uitsluitend de daar vermelde wettelijke bepalingen.

Het (vrijwillige) teruggaverecht gaat niet gepaard met beperking van eventuele wettelijke garantierechten. Die blijven onverminderd van kracht.

9. Looptijd van de overeenkomst, opzegging en omzetting naar koop

Het huurcontract voor de eindapparatuur van de aanbieder wordt voor een periode van 12 maanden gesloten en wordt telkens automatisch verlengd met een periode van nog eens 12 maanden, indien het niet vier weken vóór het einde van de looptijd van de overeenkomst opgezegd. Het recht op tussentijdse opzegging op gewichtige gronden blijft onverlet.

De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Wordt de overeenkomst opgezegd, dan is de klant verplicht de eindapparatuur compleet en volledig naar de aanbieder terug te sturen.

Overeenkomsten die vóór 07.10.2014 met klanten gesloten zijn, kunnen door beide partijen normaal opgezegd worden aan het einde van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken. In geval van opzegging worden reeds vooruitbetaalde bedragen op pro-rata-basis terugbetaald. Deze regeling geldt niet wanneer er een omzetting van de overeenkomst plaatsvindt.

Zijn de eindapparaten binnen 4 weken na beëindiging van de overeenkomst niet, beschadigd of onvolledig bij de aanbieder binnengekomen, heeft de aanbieder het recht de eindapparatuur tegen de koopprijs op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant in rekening te brengen. Daarbij worden de huurkosten voor een periode van max. 6 maanden op de koopprijs op het moment van totstandkoming van de overeenkomst in mindering gebracht.

Het is voor de klant op elk gewenst moment mogelijk aan te geven de huur van de apparatuur om te willen zetten naar koop. Het huurcontract eindigt aan het einde van de huidige looptijd van het contract. Een korting die gelijk is aan zes maanden huur wordt toegepast op de reguliere aankoopprijs.

De wettelijke garantietermijn van 24 maanden wordt, bij een omzetting van huur naar koop, gebaseerd op de oorspronkelijke leveringsdatum van de apparatuur na het sluiten van de huurovereenkomst.

10. Installatie & technische voorwaarden

Het gebruik van de volledige functionaliteit van de applicaties van de aanbieder vereist een functionerende en continu beschikbare internetverbinding op de installatielocatie. Voor het gebruik van de volledige functionaliteit van de mobiele applicaties is verder een mobiele dataverbinding nodig. De klant is zelf verantwoordelijk voor het functioneren en de veiligheid van de internetverbindingen.

Voordat de eindapparatuur wordt geïnstalleerd wordt in de apps van de aanbieder een controle van de compatibiliteit met de bestaande verwarmings- en klimaatbeheersingssystemen van de klant verricht. De controle van de compatibiliteit vindt plaats op basis van de door de klant beschikbaar gestelde informatie.

Indien bij de controle van de bestaande verwarmings- en klimaatsystemen van de klant blijkt dat zij niet compatibel zijn zal de aanbieder de klant daarover per omgaande informeren. De klant is vervolgens verplicht binnen de herroepingstermijn en binnen de termijn voor het 30-daagse vrijwillige teruggaverecht de desbetreffende verklaringen af te geven en de eindapparatuur volledig en zonder gebruikssporen naar de aanbieder terug te sturen.

Installatie en verwijdering van de eindapparatuur van de aanbieder bij aanvang en na beëindiging van de contractuele relatie zijn niet inbegrepen bij de contractueel overeengekomen prestaties en diensten.

Installatie door een professionele installateur (installatieservice) kan afzonderlijk worden besteld via de webwinkel of de applicaties van de aanbieder. De aanbieder behoudt zich het recht voor de installatieservice door derden te laten verrichten. De installatieservice is niet in alle landen beschikbaar.

11. Privacybescherming

Bij alle processen waarbij gegevens worden verwerkt (bijv. vastlegging, verwerking en verzending) leeft de aanbieder de wettelijke voorschriften na. De door de klant beschikbaar bestelde persoonlijke gegevens, bestellingen en bedrijfsgegevens van eindapparatuur worden bij de aanbieder elektronisch opgeslagen.

Verdere informatie over de aard, omvang, locatie en het doel van vastlegging, verwerking en gebruik van de voor de uitvoering van bestellingen benodigde persoonsgerelateerde gegevens vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder.

De aanbieder zal volgens de actuele stand van de techniek maatregelen nemen om deze gegevens beschermen tegen toegang door onbevoegden. Desondanks maken wij u erop attent dat ook bij de nieuwste stand van de techniek nooit volledig voorkomen kan worden dat derden pogingen doen om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens.

12. Aansprakelijkheid

Voor andere schade dan lichamelijk letsel, overlijden of gezondheidsschade is de aanbieder uitsluitend aansprakelijk indien deze terug te voeren is op opzettelijk handelen of grove nalatigheid van de aanbieder of een door de aanbieder ingeschakelde partij, een verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. een verplichting die nagekomen dient te worden om de tenuitvoerlegging van de overeenkomst a priori mogelijk te maken en waarvan de klant mag verwachten dat deze wordt nagekomen. Verdergaande aansprakelijkheid en aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten.

Bij inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen blijft de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot schade die in typische gevallen voor dit soort overeenkomsten te voorzien is.

Aansprakelijkheid volgens de bepalingen van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijft hierbij onverlet.

Verder is de aanbieder niet aansprakelijk voor schade aan met de eindapparatuur van de aanbieder verbonden apparaten van derden of voor schade aan de eindapparatuur van de aanbieder, alsmede voor eventueel onbruikbaar worden van de eindapparatuur, wanneer dat berust op verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door de klant bij het compatibiliteitsonderzoek of op het negeren van de aanwijzingen van de aanbieder.

De aanbieder adviseert de eindapparatuur door een deskundige te laten installeren. Indien de installatie niet door de installatieservice van de aanbieder, maar door een door de klant ingeschakelde derde partij (bijv.: een installateursbedrijf) uitgevoerd wordt, is de door de klant ingeschakelde derde aansprakelijk voor alle schade als gevolg van de eventuele installatie.

Wanneer de klant de eindapparatuur van de aanbieder zelf installeert, doet hij dat altijd voor eigen risico.

De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onoordeelkundige werkwijzen bij installatie, gebruik, behandeling, bediening of opslag. Huurt de klant eindapparatuur van de aanbieder en is de schade aan een eindapparaat door de klant veroorzaakt, dan heeft de aanbieder het recht vervangende apparaten in rekening te brengen tegen de koopprijs op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst of het contract met 24 maanden te verlengen.

IIndien een dergelijke aansprakelijkheid al niet door bovenstaande regelingen uitgesloten is, is de aanbieder niet aansprakelijk voor schade aan met de eindapparatuur verbonden apparaten, tenzij de schade aantoonbaar te herleiden is tot het gebruik van een van de eindapparaten van de aanbieder. De bewijsplicht berust bij de klant. Is de bewijsvoering onmogelijk door een handeling van de klant (bijv. door een eigenmachtige reparatie), dan is elke aansprakelijkheid van de aanbieder uitgesloten.

Bovendien aanvaardt de aanbieder geen aansprakelijkheid voor de beperking of weigering van vrijwillige garantiedekkingen door derden vanwege het gebruik van de eindapparatuur van de aanbieder. Dit laat garantieaanspraken tegenover derden onverlet. Dergelijke aanspraken dienen bij deze derden geldend te worden gemaakt.

Vanwege de sterke afhankelijkheid van stookkosten van diverse door de aanbieder niet te beïnvloeden factoren (bijv.: weersomstandigheden, isolatie, ventilatiegedrag, geselecteerde temperatuurinstellingen) is de aanbieder op geen enkele manier aansprakelijk voor stookkosten van de klant.

De aanbieder behoudt zich het recht voor de toegang tot de software en het onbeperkte gebruik van de apps van de aanbieder te onderbreken, voor zolang en voor zover dit om dringende redenen noodzakelijk is - bijv. tijdens noodzakelijk onderhoud aan servers, programma's of infrastructuur, bij onbevoegde aanvallen op data of computers, bij de opheffing van onvoorziene beveiligingshiaten of andere ernstige storingen. In deze gevallen wordt voor zover mogelijk een zelfstandige, intelligente regelfunctie van de eindapparaten geactiveerd. Deze kortdurende beperkingen zijn geen geldige reden voor aansprakelijkheidsclaims of garantieaanspraken door de klant.

13. Slotbepalingen

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Heeft de klant geen officiële vestigingsplaats binnen de Europese Unie of is hij koopman, een rechtspersoon of een naamloze vennootschapdan is de rechtbank van de vestigingsplaats van de aanbieder de bevoegd voor alle uit de contractuele relatie voortvloeiende aanspraken. De aanbieder is echter ook gerechtigd geschillen aanhangig te maken in de vestigingsplaats van de klant.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing onder uitsluiting van het VN-handelsrecht, ook bij grensoverschrijdende leveringen. Is de klant een consument, dan zijn bovendien de bindende voorschriften voor de bescherming van consumenten van toepassing, zoals die van toepassing zijn in het land waar de klant woonachtig is, voor zover deze de klant een uitgebreidere bescherming bieden.

De aanbieder heeft het recht deze algemene voorwaarden - voor zover deze in de contractuele relatie met de klant van toepassing zijn verklaard - eenzijdig te wijzigen, indien dit noodzakelijk is om achteraf ontstane onevenwichtigheden op te heffen of om aanpassing aan veranderde wettelijke of technische randvoorwaarden mogelijk te maken. De aanbieder zal de klant over dergelijke aanpassingen informeren en daarbij de inhoud van de gewijzigde regelingen toelichten. De wijziging maakt deel uit van de overeenkomst, tenzij de klant binnen zes weken na ontvangst van de mededeling schriftelijk bezwaar aantekent tegen de opname daarvan in de overeenkomst.

Informatie over herroepingsrecht

Informatie over herroepingsrecht inzake eindapparatuur

Bedenktijd

Je hebt het recht binnen 14 dagen en zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst inzake de huur of koop van eindapparatuur op te zeggen.

De bedenktijd bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eindapparatuur in ontvangst hebt/heeft genomen. Zijn meerdere eindapparaten tegelijk besteld en worden deze apart afgeleverd, dan bedraagt de bedenktijd 14 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste eindapparaat in ontvangst hebt/heeft genomen. Heb je eindapparaten besteld en worden deze in meerdere deelzendingen of delen afgeleverd, dan bedraagt de bedenktijd 14 dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste gedeelte in ontvangst hebt/heeft genomen.

Om je recht tot herroeping uit te oefenen dien je ons (tado GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland, tel.: +31 20 8084430, fax: +49 89 416156649, contactverzoek onder http://support.tado.com) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) te informeren over je besluit deze overeenkomst op te zeggen. Je kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Maak je gebruik van deze mogelijkheid, dan zullen wij je per omgaande (bijv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van je herroeping sturen. Om aan de termijn te voldoen dien je de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzonden te hebben.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer je deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, incl. de leveringskosten, per omgaande terug te betalen en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de mededeling over je opzegging van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze restitutie gebruiken wij dezelfde betaalwijze die jij bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij met jou uitdrukkelijk iets anders overeengekomen zijn. In geen geval worden vanwege deze restitutie kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren tot wij de eindapparaten weer terug ontvangen hebben of tot jij het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naar gelang van hetgeen het eerst gebeurt.

Je dient de goederen per omgaande en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop je ons over de herroeping van deze overeenkomst geïnformeerd hebt, naar ons terug te sturen of bij ons af te geven. Aan de termijn is voldaan, wanneer je de goederen vóór afloop van de termijn van 14 dagen hebt verzonden. Wij dragen de kosten voor de retourzending van de goederen, wanneer je daarvoor het door ons beschikbaar gestelde retouretiket gebruikt. Mocht je voor de retourzending van de goederen het retouretiket niet gebruiken, dan dien je de kosten voor deze retourzending zelf te betalen.

Bij beschadiging van de eindapparatuur en bij gebruikssporen hoef je het waardeverlies alleen te vergoeden wanneer deze herleiden is tot omgang met de apparatuur die verder gaat dan controle van de functies en het functioneren ervan. Onder controle van de "functies en het functioneren" valt het testen en uitproberen van de betreffende goederen zoals dit in een winkelbedrijf mogelijk en gangbaar is.

Informatie over herroeping installatieservice

Herroepingsrecht

Je hebt het recht binnen 14 dagen en zonder opgaaf van redenen de installatieservice onder deze overeenkomst te herroepen.n.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen dien je ons (tado GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Deutschland, Tel.: +31 20 8084430, fax: +49 89 416156649, e-mail: support@tado.com) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) te informeren over je besluit deze overeenkomst te herroepen. Je kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Maak je gebruik van deze mogelijkheid, dan zullen wij je per omgaande (bijv. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van je herroeping sturen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, dien je de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzonden te hebben.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer je deze overeenkomst herroept, dienen wij je alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, incl. leveringskosten, per omgaande terug te betalen en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de mededeling over je herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze restitutie gebruiken wij dezelfde betaalwijze die jij bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij met jou uitdrukkelijk iets anders overeengekomen zijn. In geen geval worden vanwege deze restitutie kosten in rekening gebracht.

Heb je verzocht om uitvoering van de installatieservice tijdens de herroepingstermijn, dan dien je de installatieservice volledig te betalen, wanneer de installatiewerkzaamheden reeds zijn begonnen of afgerond zijn.

Het herroepingsrecht vervalt, zodra wij de verschuldige installatiewerkzaamheden volledig uitgevoerd hebben. Daarbij geldt als voorwaarde dat wij pas begonnen zijn met de uitvoering van de werkzaamheden, nadat jij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend en tegelijkertijd te kennen hebt gegeven dat je je ervan bewust bent dat het herroepingsrecht vervalt zodra wij onze contractuele verplichtingen volledig nagekomen zijn.

×

We staan voor u klaar

Meer informatie of neem contact met ons op